תנאים והתניות 

תנאים והתניות אלה מפרטים את התנאים שלפיהם BABYZEN SAS (“להלן - BABYZEN”), וחברות הבת שלה, מציעות לכם כניסה לאתר האינטרנט שלה babyzen.com website (להלן - “Site") והתכנים והשירותים שהוא מציע “להלן - Service”). 

קבלת התנאים 

בשימוש באתר זה, אתם מסכימים לתנאים אלה. אם אינכם מסכימים לתנאים אלה, לא תוכלו להיכנס לאתר או להשתמש בו. ייתכן כי נשנה תנאים אלה מעת לעת, ללא הודעה לכם.  

עליכם לעיין בתנאים אלה על בסיס תקופתי, לצפייה בשינויים. ההוראות הכלולות במסמך זה גוברות על כל הודעה או הצהרה קודמת בנוגע לתנאים שלנו בהקשר לאתר זה. בתחתית הצהרה זאת מוצג תאריך הכניסה לפועל של התנאים שלנו. אנו ממליצים לכם לבדוק את האתר שלנו באופן סדיר, לצפייה בתנאים הנוכחיים בפועל וכל שינוי שייתכן שנעשה בהם. אם נבצע שינויים מהותיים בתנאים, אנו נפרסם באתר זה את התנאים המתוקנים ותאריך הכניסה לפועל המעודכן. בשימוש באתר זה בהמשך לכל תיקון בתנאים, אתם מסכימים להיות מחויבים לתיקונים כאלה.  

BABYZEN מספקת לכם גישה ושימוש באתר, בכפוף לציותכם לתנאים.  

כללים מגבלות ושינויים באתר 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה לכם, לסיים, לשנות, להשהות או להפסיק כל היבט של האתר ואנו לא נישא באחריות כלפיכם או כלפי כל צד שלישי בשל כך. אנו עשויים גם לכפות כללים ומגבלות שימוש באתר או להגביל את כניסתכם לכל חלק של האתר, או לכולו, ללא הודעה או קנס. יש לנו זכות לשנות כללים ו/או הגבלות אלה בכל עת, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. 

כללי אבטחה 

הפרות אבטחת המערכת או הרשת עשויות לגרור אחריות אזרחית או פלילית. BABYZEN תחקור מקרים כאלה ועשויה לערב את רשויות אכיפת החוק ולשתף פעולה איתן בהגשת תביעה נגד המשתמשים המעורבים בהפרות כאלה. נאסר עליכם להפר או לנסות להפר את האבטחה של האתר, כולל, אולם לא מוגבל לדברים הבאים: 

  • כניסה לנתונים שאינם מיועד למשתמש כזה או התחברות לשרת או לחשבון שהמשתמש אינו רשאי להתחבר אליהם 

  • ניסיון לחקור, לסרוק או לבדוק את פגיעות מערכת או רשת, או להפר את האבטחה או אמצעי האימות, ללא אישור מתאים. 

  • ניסיון לשבש את השירות לכל משתמש, מארח או רשת, כולל, אולם לא מוגבל לשליחת וירוס לאתר, עומס יתר, "הצפה", "הצפת דואר" או "התרסקות", או שליחת אימייל לא רצוי, כולל מבצעים ו/או פרסום של מוצרים ושירותים, או   

  • זיוף של כל כותרת TCP/IP packet או כל חלק מפרטי הכתובת בכל אימייל או פרסום בקבוצת חדשות 

מדיניות פרטיות ופרטי משתמש 

בשימוש באתר או השירות, אתם מצהירים שקראתם והסכמתם למדיניות הפרטיות שלנו בכתובת: https://www.babyzen.com/he/mdynywt-prtywt

BABYZEN עשויה לבצע תיקונים במדיניות הפרטיות בכל עת והגרסאות החדשות יהיו זמינות באתר. אם, בכל עת, אינכם מסכימים לכל חלק של מדיניות הפרטיות, עליכם להפסיק להשתמש באתר ו/או בשירות באופן מידי. 

שימוש בינלאומי 

אנו שולטים באתר ומפעילים אותו ממשרדינו בצרפת וכל המידע מעובד בתחומי צרפת. אנו לא מצהירים שהתכנים באתר הם מתאימים או זמינים לשימוש במיקומים אחרים.  

אנשים הבוחרים להיכנס לאתר ממיקומים אחרים, עושים זאת מיוזמתם העצמית והם אחראים לציות לחוקים המקומיים, אם ובמידה שהחוקים המקומיים רלוונטיים. 

זכויות קניין 

ביניכם ובין BABYZEN (או חברה אחרת שהמותגים שלה מופיעים באתר), BABYZEN  (או החברה המתאימה) היא הבעלים ו/או המשתמש המורשה בכל סימן מסחרי, סימן מסחרי רשום ו/או סימן שירות המופיעים באתר, והיא הבעלים של זכויות היוצרים או בעלת הרישיון בתוכן ו/או במידע באתר, אלא אם צוין אחרת. 

מלבד אם צוין אחרת במסמך זה, השימוש באתר אינו מעניק לכם רישיון על כל תוכן, פונקציה או חומר אליו ייתכן שתיכנסו באתר ואסור לכם לשנות, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות של תוכן, פונקציה או חומרים כאלה, באופן מלא או חלקי.  

כל שימוש מסחרי באתר הוא אסור לחלוטין, מלבד כפי שמותר במסמך זה או אושר אחרת על ידינו. אין להוריד או לשמור עותק של כל תוכן או מסך, לכל מטרה שהיא, מלבד כפי שנקבע אחרת על ידי BABYZEN.  

אם משתמשים באתר, אחרת ממה שנקבע במסמך זה, אתם עלולים להפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים בצרפת, מדינות אחרות, וחוקים מדיניים רלוונטיים ועשויים לשאת באחריות בגין שימוש בלתי מורשה כזה. אנו לא נותנים כל רישיון או אישור אחר לכל משתמש בסימנים המסחריים, הסימנים המסחריים הרשומים, סימני השירות, חומרים אחרים של זכויות יוצרים או כל קניין רוחני אחר שלנו, באמצעות שילובם באתר. 

המידע באתר כולל, אולם לא מוגבל לכל עיצוב האתר, הטקסט, הגרפיקה, הממשקים והבחירה וההסדרים מוגנים מתוקף החוק כולל חוק זכויות היוצרים. 

שמות המוצרים, לוגו, עיצובים, כותרות, מילים או משפטים עשויים להיות מוגנים מתוקף החוק כשל הסימנים המסחריים, סימני השירות או השמות המסחריים של BABYZEN או גורמים אחרים. סימנים מסחריים, סימני שירות ושמות מסחריים כאלה עשויים להיות רשומים בצרפת או ברמה הבינלאומית. 

קישורים מהאתר ואל האתר 

אתם עשויים להיות מקושרים לאתרים של צדדים שלישיים (להלן - "אתרים מקושרים") מהאתר. אולם, אתרי קישור אינם נסקרים, מבוקרים או נבדקים על ידי BABYZEN בכל דרך שהיא. BABYZEN אינה אחראית לכל תוכן, זמינות, פרסום, מוצרים, מידע או שימוש של משתמש במידע או בחומרים אחרים של כל אתרים מקושרים כאלה, או כל קישור נוסף הכלול בהם. קישורים אלה אינם מורים על כך ש-BABYZEN תומכת או קשורה לאתרים המקושרים. באחריותכם הבלעדית לציית לתנאי השירות המתאימים של האתרים המקושרים, ולכל חובה אחרת מתוקף חוקי זכויות יוצרים, חסיון, השמצה, הגינות, פרטיות, אבטחה וייצוא, הקשורים לשימוש באתרים מקושרים כאלה וכל תוכן הכלול בהם. באף מקרה BABYZEN לא תישא באחריות, באופן ישיר או עקיף, לכל אדם, בגין כל אבדן או נזק הנובע או נגרם מיצירה או שימוש באתרים המקושרים או מידע או חומר אליו נכנסים באמצעות אתרים מקושרים אלה. יש להפנות כל בעיה לאדמיניסטרטור או מנהל רשת של האתר. BABYZEN שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להוסיף, לשנות, לדחות או להסיר, ללא הודעה, כל פונקציה או קישור, לכל אחד מהאתרים המקושרים מהאתר ו/או להציג פונקציות או קישורים שונים למשתמשים שונים. 

רשתות חברתיות 

השירות כולל פונקציות הפועלות ביחד עם אתרי אינטרנט של רשתות חברתיות של צדדים שלישיים מסוימים בהם אתם מבקרים (להלן - "פונקציות של רשתות חברתיות"). בעוד שהשימוש בפונקציות של רשתות חברתיות נקבע על ידי תנאים אלה, הכניסה והשימוש שלכם באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים והשירותים המסופקים באמצעות אתרי אינטרנט אלה נקבע על ידי תנאי השירות והסדרים אחרים המתפרסמים באתרי אינטרנט אלה. BABYZEN אינה יכולה לקבוע בכל מקרה, האם השימוש שלכם בפונקציות הרשתות החברתיות תגרום לכם להפר את תנאי השירות ו/או הסכמים אחרים שפורסמו באתרי האינטרנט של צדדים שלישיים אלה. אתם מבינים ומאשרים שהשימוש שלכם בפונקציות הרשתות החברתיות עלול לגרום לכם להפר את תנאי השירות והסכמים אחרים שפורסמו באתרי האינטרנט של צדדים שלישיים אלה, דבר העלול לגרום לסגירת החשבון שלכם וחסימת יכולתכם להיכנס לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים אלה ובמקרים מסוימים, לגרום לכם לשאת באחריות לנזקים. אתם מסכימים שתישאו באחריות הבלעדית לשימוש שלכם בפונקציות הרשתות החברתיות וכי BABYZEN לא תישא באחריות כלפיכם וכלפי כל אדם אחר, בשל הפרתכם כל תנאי שירות או הסכם אחר של כל אתר אינטרנט, יישום או שירות של צדדים שלישיים, העלול להיגרם בשל שימושכם בפונקציות הרשתות החברתיות. 

פיצויים 

אתם מסכימים להגן, לפצות ולפטור את BABYZEN, מנהליה, נושאי התפקידים שלה, עובדיה, סוכניה וחברות הבת שלה מכל תביעה, חבות, נזק, עלות והוצאה, כולל דמי שכר טרחת עורך דין סבירים, בכל דרך הנובעת, או הקשורה או בהקשר לשימושכם באתר.  

הפרתכם את התנאים או פרסום או העברה של כל חומר על האתר על ידיכם, כולל, אולם לא מוגבל לכל תביעה של צד שלישי, שכל מידע או חומר שאתם מוסרים מפר כל זכויות קניין של צד שלישי. 

מיאון אחריות 

אתם מסינים ומסכימים כי: 

האתר, כולל, אולם לא מוגבל לכל תוכן, פונקציה, חומר ושירות מסופקים "AS IS", ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או מרומזת, כולל, אולם לא מוגבל, לכל אחריות בגין מידע, נתונים, שירותי עיבוד נתונים או כניסה ללא הפרעה, כל אחריות הנוגעת לזמינות, דיוק, שלימות, שימושיות, או תכולת מידע או כל אחריות על קניין, אי הפרה, סחירות או כשירות למטרה מסוימת.  

BABYZEN אינה מתחייבת שהאתר או הפונקציה, התוכן או השירות ההופכים לזמינים בזה יהיו בזמן, מאובטחים, ללא הפרעה או נטולי שגיאות, או שפגם זה יתוקן. 

BABYZEN אינה מתחייבת שהאתר יעמוד בציפיות או בדרישות המשתמשים. 

אף עצה, תוצאה או מידע, או חומר, בין אם בעל פה או בכתב, שקיבלתם באמצעות האתר לא ייצור כל התחייבות שלא נקבעה במפורש במסמך זה.  

אם אינכם מרוצים מהאתר, הסעד היחיד העומד עבורכם הוא להפסיק להשתמש באתר. 

הורדה או קבלה של כל חומר באופן אחר באמצעות השימוש באתר, מתבצע בהתאם לשיקול דעתכם בלבד ואתם לוקחים עליכם את הסיכון וכי אתם תישאו באחריות באופן בלעדי לכל נזק הנובע מההורדה של כל חומר כזה. 

BABYZEN אינה מאשרת, נושאת באחריות או בערבון לכל מוצר או שירות המוצע או המסופק על ידי צד שלישי או בשמו או באמצעות האתר.  

BABYZEN אינה צד ואינה מנטרת, כל עסקה בין משתמשים וצדדים שלישיים, ללא מעורבות ישירה של BABYZEN. 

 

BABYZEN אינה יכולה להבטיח, באופן ספציפי, שהצבעים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט שלנו, הם ייצוג מדויק של הצבעים הנוכחיים של המוצרים שלנו. ההגדרות במחשב שלכם קובעות את הצבע כאשר אתם רואים אותו." 

הגבלת אחריות 

בשל העובדה שמדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינה מאפשרים מיאון של אחריות מפורשת, ייתכן שהמיאון הבא אינו חל עליכם. 

 

בשום מקרה, BABYZEN, חברות הבת שלה או כל דירקטור, נושא תפקיד, עובד, סוכן או ספק תוכן או שירותים שלה, יישאו באחריות לכל נזק עקיף, מיוחד, תאונתי, תוצאתי, לדוגמה או עונשי, הנובע או קשור, ישירות או בעקיפין, לשימוש או אי יכולת להשתמש, באתר או בתוכן, חומרים ופונקציות הקשורים אליו, כולל, אולם לא מוגבל לאבדן הכנסה או רווחים צפויים או אבדן עסקה, נתונים או מכירות, או עלות של שירותים חלופיים, גם אם BABYZEN או הנציג שלה או אדם כזה קיבל הודעה על האפשרות של נזקים כאלה.  

סמכויות שיפוטיות מסוימות אינן מאפשרות הגבלה או החרגה של אחריות, כך שייתכן שכמה מהמגבלות לעיל אינן חלות עליכם. באף מקרה לא תעלה האחריות של BABYZEN כלפיכם, בגין כל הנזקים, האבדנים ועילות התביעה (בין אם בחוזה או בנזיקין, כולל אולם לא מוגבל לרשלנות או אחרת) הנובעת מהתנאים או השימוש שלכם באתר, על סכום מצטבר של $100.00. 

 

משום שמדינות או סמכויות שיפוטיות מסוימות אינן מאפשר את ההחרגה או הגבלת אחריות בגין נזקים תוצאתיים או תאונתיים, במדיניות או בסמכויות שיפוטיות כאלה, האחריות של BABYZEN או של חברות הבת שלה תהיה מוגבלת לסכום המלא המותר מתוקף החוק. 

 

אם ההסכם מסופק גם בשפה אחרת מלבד אנגלית, הגרסה באנגלית תהיה הקובעת, בכל מקרה, במקרה של פערים בפירושם. הוראות ספציפיות החלות על המדינה הקשורה ואינן כלולות בתנאים והתניות אלה באנגלית, יישארו בתוקף במלואן. 

החוק/הסמכות השיפוטית הרלוונטיים 

אתר זה מופעל על ידי BABYZEN ממשרדיה בצרפת ואתם מסכימים שהחוקים הצרפתיים יחולו על שירות זה. העובדה שאלמנטים טכניים מסוימים, המשמשים בהפעלת שירות זה, עשויים להיות ממוקמים במקום אחר, אינה משפיעה בשום דרך על הציות המלא של שירות זה לחוקים הצרפתיים. 

לידיעתכם, שימושכם באתר באתר עשוי להיות כפוף לחוקים מקומיים, מדיניים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.  

פרטי החברה 

BABYZEN SAS 

2355 route des Pinchinats - 13100 Aix-en-Provence – France 

מחלקה מסחרית: טלפון: +33 4 42 68 41 35 

שעות פתיחה מיום שני עד יום שישי מ-9am עד 5pm (UTC+1) 

TVA N° FR38 524 760 923 

BABYZEN SAS מופיעה ברשימת הסחר והחברות (RCS) בפריז, צרפת, כמספר 524 760 923. 

יצירת קשר 

ליצירת קשר עמנו או לכל שאלה או חשש בהקשר להסכם זה או לאתר, או למסירת כל הודעה לנו מתוקף הסכם זה, יש לעבור לפרק יצירת הקשר באתר. 

אירוח 

מארח האתר: Jaguar Network, 71 avenue André Roussin, BP 50067, 13321 Marseille Cedex 16, France. 

טלפון: +33 4 22 90 99 98 

מידע כללי 

התנאים המהווים את כלל ההסכם ביניכם ובין BABYZEN והקובעים את השימוש שלכם באתר, גוברים על כל הסכם קודם ביניכם ובין BABYZEN. כמו כן, ייתכן שתהיו כפופים לתנאים והתניות נוספים החלים על חלקים מסוימים של האתר. 

אתם מסכימים שלא קיימים כל יוזמה משותפת, שותפות, קשרי העסקה או סוכנות בין BABYZEN וביניכם, כתוצאה מהסכם זה או מהשימוש שלכם באתר. 

יש להתחיל כל הליך תביעה או עילה לתביעה שייתכן שיהיו לכם בהקשר ל*BABYZEN או אתר זה, בתוך שנה אחת (1) לאחר התעוררות התביעה או עילת התביעה. 

הכשל של BABYZEN להפעיל או לאכוף כל זכות או הוראה של התנאים לא יהווה ויתור על כל זכות או הוראה. אם בית המשפט של סמכות משפטית מתאימה יקבע שכל הוראה מתנאים אלה היא לא חוקית, עם זאת, הצדדים מסכימים שעל בית המשפט לנסות לתקף את כוונות הצדדים, כפי שמשתקף בהוראה וכל ההוראות האחרות של התנאים יישארו בתוקף מלא. 

אינכם יכולים להמחות את התנאים או כל אחת מהזכויות או החובות שלכם, מתוקף התנאים, ללא הסכמה מפורשת בכתב של BABYZEN. 

התנאים משמשים לטובת המחליפים, המומחים ובעלי הרישיון של BABYZEN. כותרות הפרקים בתנאים הם למטרת נוחות בלבד ואין להן כל אפקט משפטי או חוזי. 

 

 

עדכון אחרון: ה-3 בפברואר 2020