YOYO: האם ניתן להשאיר את משענת הגב ההפיכה על המסגרת בתצורת העריסה של YOYO?

האם ניתן להשאיר את משענת הגב ההפיכה על המסגרת בתצורת העריסה של YOYO?

משענת הגב ההפיכה אינה שימושית בתצורת עריסה אולם ניתן להשאיר אותה על המסגרת במקרה הצורך.

עדיין זקוקים לעזרה?

Image CAPTCHA
הזינו את התוים המופיעים בתמונה.